قرنطینه

اداره کل دامپزشکی استان: البرز

شبکه دامپزشکی شهرستان: نظرآباد

بسمه تعالی

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان دامپزشکی کشور

گواهی بهداشتی قرنطینه ای حمل خروجی داخلی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

به استناد ماده 4 آيين نامه اجرايي چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال ، واردات و صادرات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي موضوع بند “ د “ ماده 3 و بند “ ب “ ماده 5 قانون سازمان دامپزشكي بدين وسيله اجازه داده مي شود :

آقای/خانم/شرکت:

باوسیله نقلیه مجاز به شماره:

از مبدا: البرز/نظرآبا‏د/توحید دارو پارس توحید دارو پارس

باتوجه به مشخصات ذیل حمل و درمحل تخلیه نماید.

ساکن/واقع در استان:

شهرستان:نظراباد

به رانندگی:

به مقصد:

به منظور: تخلیه در مقصد

1- مشخصات محموله: نوع محصول:کنسانتره 2/5درصد گوشتی

مقدار: کیلوگرم

نوع نهاد: :كنسانتره خوراك دام وطيور

ملاحظات:

2- اقدامات بهداشتي طبق دستورالعمل بهداشتي – قرنطينه اي سازمان اقدامات مشروحه ذيل در رابطه با فرآورده فوق انجام گرفته است :
اقدامات معمول انجام گردید