ما در اسارت موجودات زنده سهیم نمیشویم

ما در اسارت موجودات زنده سهیم نمیشویم هیچ موجود خزنده و یا دوزیستی برای زندگی کنار انسان و داخل تراریوم اطلاعت بیشتر دربارهما در اسارت موجودات زنده سهیم نمیشویم[…]