انتخاب نژاد گوسفند برای پرورش باید متناسب با منطقه آب و هوایی و جغرافیایی باشد

خلاصه این اطلاعات می تواند به آنانکه در باره پرورش گوسفند و بز به عنوان یک شغل زودبازده کنجکاو هستند کمک کرده و آنان را در جمع آوری اطلاعات لازم برای تصمیم گیری کمک نماید.