کتوپروفن (کتوجکت) | ماکی دام

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ کتوپروفن یک ضد التهاب غیر اطلاعت بیشتر دربارهکتوپروفن (کتوجکت) | ماکی دام[…]

ویتامین A (رتیناویت) | ماکی دام

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ ویتامین A  در حفظ ساختار اطلاعت بیشتر دربارهویتامین A (رتیناویت) | ماکی دام[…]

لیدوکائین + نورآدرنالین (لیدونالین) | ماکی دام

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ بی‌حس کننده‌های موضعی  عموماً نمک‌های اطلاعت بیشتر دربارهلیدوکائین + نورآدرنالین (لیدونالین) | ماکی دام[…]

منادیون سدیم بی سولفیت (منادیوویت)

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ منافتون و دیگر ترکیبات ویتامین اطلاعت بیشتر دربارهمنادیون سدیم بی سولفیت (منادیوویت)[…]

ایمیدوکارب دی پروپیونات (پیروکارب) | ماکی دام

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ ایمیدوکارب شاخه‌ای از کاربانالید می‌باشد اطلاعت بیشتر دربارهایمیدوکارب دی پروپیونات (پیروکارب) | ماکی دام[…]

دگزامتازون (دگزاکوئید) | ماکی دام

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ دگزامتازون مشتق فلوئور متیل پردنیزدلون اطلاعت بیشتر دربارهدگزامتازون (دگزاکوئید) | ماکی دام[…]

لوامیزول (دامیازول) | ماکی دام

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ لوامیزول با تاثیر بر سیستم اطلاعت بیشتر دربارهلوامیزول (دامیازول) | ماکی دام[…]