انگل اسکاریس در سگ و گربه

انگل آسکاریس در سگ و گربه

آسکاریس ها یا کرمهای گرد و دراز سگ و گربه ها جزء نماتودهای انگل دام محسوب می شوند. این انگلها بیشتر در توله سگ ها و بچه گربه ها ایجاد بیماری می نمایند.